EREDIENSWERKGROEPE

Die Eredienswerkgroep kom elke Maandagmiddag om 17:00 vir die Moederkerk eredienste en elke Dinsdagmiddag 12:00 vir die Kruiskerk eredienste bymekaar. Die Sondag wat verby is se erediens word opbouend bespreek saam met die predikant wat dit gelei het. Daarna word saamgedink oor die volgende Sondag se fokusteks en in ‘n sin “saam preekgemaak”. Daar word verder nagedink oor al die verskillende aspekte van die liturgie en hoedat dit deurlopend verbeter kan word. Die Eredienswerkgroep is nie ‘n vaste of geslote groep nie, maar altyd oop vir enige lidmaat wat wil kom saamdink, saamgesels en saambid oor die gemeente se eredienste.

Kontakpersoon:
Kerkkantoor
021 883 3458
E-pos: kantoor@moederkerk.co.za

EREDIENSVERTEENWOORDIGERS

As deel van die gemeente se bedieningstruktuur, is die werk wat diakens tradisioneel in die erediens gedoen het losgemaak van wat hulle altyd in wyke gedoen het. Die Erediensverteenwoordigers se uitsluitlike verantwoordelikheid is om getrou vir die eredienste voorbidding te doen en om op rotasiebasis die dienswerk in die eredienste self te verrig: opneem van kollekte, verwelkoming by die deure, bediening van die nagmaal, ens.

Kontakpersoon:
Nico Gey van Pittius
082 435 4478 (sel)
E-pos: ngvp@sun.ac.za

LITURGIESE INKLEDING

Ons gemeente maak heelwat van simboliek in die eredienste, in ooreenstemming met die seisoen van die kerkjaar. Die behoefte is aan mense wat met hulle estetiese aanvoeling kan meehelp aan die inkleding van die liturgiese ruimte in die erediens.

Kontakpersoon:
Elsje Beyers
082 336 6551 (sel)
E-pos: beyerse@sun.ac.za

INFORMELE MUSIEKBEDIENING

Hierdie bediening is daarvoor verantwoordelik om die gemeente met hoë kwaliteit kontemporêre bedieningsmusiek te bedien.

Kontakpersoon:
Wilken Calitz
083 267 9225 (sel)
E-pos: wilken@moederkerk.co.za