Belydenisgroep met die oog op belydenisaflegging

Die belydenisgroep word gekoördineer deur ons jeugleier, Amos Petersen (amos@moederkerk.co.za).  Die groep word ook verdeel in kleiner groepe onder leiding van geestelik volwasse studente en werkende jongmense as “mentors”.

Die groep kom Sondae 18:00 in die Foyer van die Hofmeyrsaal bymekaar. Daarna kan hulle aansluit by die jeugdiens om 18:30.

Belydenisaflegging vind in graad 12 plaas

Daar is vier geleenthede in die jaar waar dit kan plaasvind.

So werk die prosedure:
  1. Die betrokke jong man of dame moet asseblief ‘n briefie by die kerkkantoor minstens TWEE WEKE voor die datum van belydenisaflegging by die kerkkantoor afgee, of e-pos na kantoor@moederkerk.co.za.  In hierdie briefie moet hy/sy aandui hoe hy/sy sy/haar verhouding met die Here verstaan en beleef en waarom hy/sy belydenis van geloof wil aflê.
  2. Die ouers/voogde van die betrokkene moet asseblief eweneens ‘n briefie as ondersteunende skrywe om aan te dui waarom hulle hulle kind se aansoek om belydenis van geloof af te lê, steun. Hierdie briefie word ook minstens TWEE WEKE voor die belydenisaflegging aan die kerkkantoor gestuur.
  3. Die kerkkantoor sal dan ‘n kort afspraak tussen die tiener wat belydenis van geloof wil aflê en een van die leraars reël.  Dit is ‘n informele gesprek oor sy/haar verhouding met die Here.
  4. Detail reëlings vir die betrokke Sondag se diens word tydens hierdie gesprek ook vir die tiener verduidelik en hy/sy kry ook ‘n brief met reëlings om aan die ouers te gee.
Jeugdiens (Gr 7-12)

Sondagaande om 18:30 in die Hofmeyrsaal