Ons vier ons gestuurdheid: Sondag 22 Augustus 2021

1. Stephan van der Watt: Missie Japan
Stellenbosch lê na aan ons harte. Ek en Carina het beide baie jare hier deurgebring. Carina by die Fakulteit Ekonomie en ek by Teologie. Ons nagraadse studies en werk hier het ons baie geniet! Ek was onder ander vir ‘n hele dekade (eers) by Kruiskerk en (later) Moederkerk aktief betrokke. Hier is ek gevorm deur diep verhoudinge met verál die leraarspanne en ook met verskeie lidmate. Gedurende 2002-2005 het ek die voorreg gehad om oorkant die straat by Communitas (destyds BUVTON) te werk, o.a. as deel van die Suider-Afrikaanse Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes.

Later, nadat ons getroud is, het ons ‘n ruk in Stellenbosch gewoon voordat ek ‘n beroep gekry het na Aliwal-Noord as leraar. En vandaar, in 2008 het die roeping na Japan glashelder op ons pad gekom. Maar die ervaringe en gesprekke wat ek/ons hier op Stellenbosch deurleef het, het ‘n bepalende invloed op ons roeping na Japan gehad. Ons is diep dankbaar dat Moederkerk sedert 2018 amptelik by ons betrokke begin raak het. Missie Japan se etos en visie is goed belyn met die gemeente se eie getuienis strategie en missionale gerigtheid. Kom ons bou dit uit!

Die ontstaan van die NG Kerk se getuieniswerk in Japan – onder toesig en sorg van ons Japannese susterskerk, die Christelik Gereformeerde Kerk van Japan, oftewel die RCJ – dateer meer as 50 jaar gelede. Ons is dankbaar om daarby betrokke te wees en ook tans op besoek te wees in Suid-Afrika. Ons is hier om te kom terugvoer gee, te rus én om ons ondersteuning vir die volgende termyn uit te bou. Dis ‘n voorreg om bemoedig te word deur baie ondersteuners wat as medewerkers hierdie visie deel, al is dit hierdie keer midde-in die pandemie met unieke uitdagings.

Ons gebroke pogings om te getuig van die lig van Christus in Japan, skiet ver kort. Maar deur die werk van die Heilige Gees, is ons hoopvol dat ons daar-wees tóg ‘n betekenisvolle impak maak. Ons weet getuieniswerk is nie gelyk aan propaganda nie. Daarom ‘smous’ ons nie met die evangelie met luidsprekers op straathoeke en gebalde vuiste in die lug nie. Maar Christus self, as waarheid, weg en lewe, en die greep van Sy liefde op ons, dring ons om te getuig, tussen die massas én een vir een. Ons getuig oor Sy lig (2 Kor. 4) en oor Lewende water wat mense se diepste dors kan versadig. Ons getuig deur vriendskap en gasvryheid, daar waar ons geplant is in Kobe, én vérder, op ander plekke waarheen ons genooi word om te bemoedig, ondersteun of toe te rus. Ons fokus is verál om die lang pad saam met mense te stap in ’n land, waar 99 uit elke 100 mense feitlik geen idee het wie Jesus Christus is nie, en die kerk op die rand van die samelewing worstel vir bestaansreg. En verder, waar Christene gereeld verwerping en isolasie beleef as gevolg van hulle geloof.

Carina is voltyds besig met die drietalige tuisonderrig vir die vier Van der Watt kinders. Dis ‘n baie veeleisende, maar vervullende voorreg. Verder neem sy leiding by ons plaaslike gemeente se kinderbediening, en het sy ook ‘n passie om vroue van ons gemeente en kweekskool te ondersteun. Haar inisiatief met ‘n gasvrye huis – al is dit tydelik getemper deur die pandemie – maak deure oop vir vertroue bou en evangelisasie. Stéphan lei teologie studente op by Kobe se Gereformeerde Kweekskool (KRTS). Buiten vir klasgee in pastorale sorg, het hy ook in 2016-2020 by meer as 100 geleenthede regoor Japan aanbiedings gedoen, d.m.v. preke, kampe, huweliks-verryking byeenkomste of radio onderhoude én seminare. Oor temas wat wissel van diakoniale werk, evangelisasie, ramp-ondersteuning tot gender of geloofsvorming in families. Hy is ook verder betrokke by die RCJ se Westelike Ring op verskeie maniere, is lid van die Sinode se Diakonale Aksie kommittee en dien ook op die bestuursraad van ‘n kerklike sorgsentrum vir gestremdes in Hiroshima. Die uitdaging om voortdurend en voldoende voorbereid te wees vir al die verpligtinge in Japannees, is ‘n uitdaging wat hom en Carina baie afhanklik hou van God se genade, en ondersteuners se gebede.

KRTS se werksaamhede omvat nie net teologiese opleiding nie, maar alles is diep gewortel in kerklike lewe en bediening. Teologiese onderrig vorm natuurlik ‘n kerndeel van getuieniswerk. Dit lê inderdaad in die hart van ons gestuurdheid opsigself. Die geestelike vorming van plaaslike leraars en kerkleiers is essensieël, ten einde die kerk toe te rus en op te bou. Die doel is om pastorale versorgers met missionale harte te kweek, want in dié supersnel-verouderende nasie is die kerk se voortbestaan op die spel. Die tekort aan predikante en bedienaars van die evangelie is krities want meer as een derde van RCJ leraars is ouer as 70 jaar.

Daar is net een liggaam van Christus en net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God ons geroep het (Efesiërs 4). Ons deel wêreldwyd een geloofstaal, te midde van radikale verskille. Die RCJ en die NGK-familie deel ook boonop een Gereformeerde geloofstradisie. Ons nooi jou opnuut uit om saam met ons uitvoering te gee aan die opdrag om in Japan te getuig. Bou saam voort op die lang vennootskap en word verryk en verruim deur meer te leer oor jou broers en susters in Japan, aan die uithoek van Asië. Die Here self, deur Sy Gees, maak hierdie werk moontlik en Sy sorg en genade vir Missie Japan, as deel van Moederkerk en Kruiskerk se gestuurde bedieninge, maak ons diep dankbaar. Dit vul ons ook met verwagting en hoop vir die toekoms.

2. August Basson: AIM (Africa Inland Mission) & Growing Nations

Hier volg ‘n paar brokkies inligting oor ons doen en late die afgelope maand.   Ek is toe ook deur Covid platgetrek maar het baie mooi herstel en is weer volstoom aan die gang.  Anita en al die ander mense wat in kontak met my was is gesond.

Die werk bly ‘n groot uitdaging.  Ek kon een besoek aan Lesotho bring voor die lockdown, maar nie weer daarna nie.  Ek bly in kontak met my jongmense in die veld en hulle is almal volstoom aan die werk.

Ek moet binne die volgende maand ‘n kerk in Botswana gaan besoek,  Die besoek is ook nou al vir maande uitgestel, maar moet nou dringend plaasvind.  Ons probeer Orateng tot in Mosambiek skuif om sy werk daar te begin.

Ons salaris is reeds met 40% gesny agv van verlaagde ondersteuning.  Op die staduim hou ons kop bo water.  ‘n Mens besef maar net vele mense trek bitter swaar op die staduim  Dankie vir julle volgehoue ondersteuning.  Dit word waardeer.   Ons hoop om binne die volgende maand ons huis te begin bou.  Dit sal die eerste plekkie wees wat ons sin is en ons sien geweldig uit daarna.  Met ons kinders gaan alles baie goed.  Almal het werk en is gesond.

Bid saam met ons vir die volgende: 
Ntsioua werk in Malawi vir die afgelope 2 jaar en wil graag vir ‘n paar maande terug kom Lesotho toe.  Bid vir moontlikhede vir haar om te reis.  Die grense is nog toe vir bus vervoer.  Neo trek betjie swaar in Kenya.  Sy mis Lesotho en haar mense.  Bid vir haar effektiwiteit om sendelinge in die veld te ondersteun en haar betrokkenheid in ons kantoor daar.  Tanki is ‘n nuwe sendeling met wie ons ‘n pad stap.  Hy woon in Lesotho en ons probeer hom help om sy roeping ‘n realiteit te maak.

3. Hans Combrink: Biblica (Internasionale Bybelvertaling)

Samewerking in Suidelike Afrika: Ek verteenwoordig Biblica en dien op die raad van die Bible Translation Collaborative, ’n netwerk van 7 organisasies (Biblica, Wycliffe, SIL Suidelike Afrika, die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, Seed Company, The Word for the World, en Hands With Words) met die oogmerk om Gods woord te vertaal vir elke taalgroep in Suidelike Afrika wat daaraan behoefte het. Hierdie inisiatief het mettertyd gegroei uit gereelde vergaderinge tot daadwerklike samewerking om die realiteit van Bybelarmoede aan te spreek. Die vrug van hierdie samewerkingsooreenkoms oor die afgelope 2 jaar is dat genoeg fondse reeds ontvang is om 17 nuwe vertaalprojekte in Suidelike Afrika te kon begin.

Opleiding vir Bybelvertalers wêreldwyd: Oor die afgelope 2 jaar was ek baie nou gemoeid met die ontwikkeling van ’n Digital Training Library (DTL) namens die 10 Every Tribe, Every Nation (ETEN) vennoot organisasies as ’n aanlyn hulpbron vir die opleiding van vertalers en konsultante wêreldwyd. Ek is voorsitter van die Content Steering Commitee (CSC) wat ’n stuurfunksie vir die DTL vervul, en van die Content Planning Committee (CPC) wat verantwoordelik is vir die leerplan inhoud van die DTL. In samewerking met Fuller Theological Seminary in Pasedena, CA word die leerplan inhoud dan op die Fuller Equip Platform geplaas sodat vertalers wêreldwyd toegang het tot die opleidingsmateriaal. Ons onmiddellike doel is die loods van Sertifikaat 1 Translation Foundations in September vir die opleiding van beginner vertalers. Hierdie sertifikaat lê die basis vir die ontwikkeling van verdere sertifikate om vertalers meer gevorderde opleiding te gee. Die verwagting is dat ek ten minste vir die volgende paar jaar redelik voltyds met die ontwikkeling van die DTL gemoeid gaan wees.

Sendingbetrokkenheid: As lede van Wycliffe vorm ons deel van die span vertalers, konsultante en ondersteuningspersoneel wat regoor die wêreld bydra tot Bybelvertaling as inherente en onmisbare deel van God se sending.

Ek is in Mei 2020 weer verkies tot die Raad van SIL Internasionaal vir 2020-2025 en in Januarie aangewys as voorsitter vir die res van die termyn. Dit is ’n voorreg om op hierdie wyse nougeset met SIL verbonde te mag bly! Al die raadsvergaderinge oor die laaste 18 maande, insluitend SIL se internasionale konferensie, is aanlyn gehou. Ons beplan egter om in November ons eerste ontmoeting van aangesig tot aangesig te hê!

Op die tuisfront: Nadat Patricia verlede jaar in ’n aflos onderwyspos by Rhenish Laerskool aangestel is, is ons baie dankbaar dat sy vanaf Januarie  vanjaar in ’n voltydse beheerliggaampos aangestel is. Dit was ’n vreugdevolle dag toe Lucia en Noel Hilst op 7 January in Amerika getroud is — ’n klein COVID-troue met hulle predikant terwyl ons dit hier op die strand gevier het! Ons hoop om hulle huwelik komende Januarie hier in persoon te vier! Lucia gaan tans voort met navorsing vir haar meestersgraad. Dit is heerlik om Charlotte weer tuis te hê nadat sy haar 4-jaar graad in Godsdienskunde in die VSA voltooi het. Sy gaan nou hier voort met haar tweede jaar B.Sc. Danielle is nou derdejaar mediese student en Bernard is eerstejaar B.Rek. Ons jongste Anna-Sophia is in graad 7 in Rhenish Laerskool en geniet haar musiek, sport, en vriende!

Uit die bron: Moedergemeente bly in soveel opsigte ons geestelike tuiste: hiér het ons op die kerkbanke en in die katkisasieklas grootgeword,  belydenis van geloof afgelê, en is ek en Patricia in 1993 getroud, is ons 5 kinders oor die jare gedoop, en is ek na 20 jaar se koppeling in Pietermaritzburg op 3 Maart 2019 bevestig as tentmakerpredikant met opdrag Internasionale Bybelvertaling. Dit is vir ons inderdaad ’n voorreg om deel te mag wees van ‘n Rivier van Lewende Water wat uit ons gemeente vloei en wyd vertak om die gemeenskap en die wêreld te reinig, lewe te gee, en hoop te bring!

Pastor César : Chiconono (Mosambiek)
Moederkerk is vir langer as 20 jaar betrokke by Chiconono Gemeente in Noordwes Mosambiek. By twee geleenthede het ons Predikante uit ons eie geledere soontoe gestuur om daar te werk.  Die werk daar en die verhoudings met die plaaslike kerk het in die laatste jare in so ‘n mate gegroei dat ons in samewerking met die Tombini Sinode ‘n voltydse predikant uit eie geledere daar ondersteun.  Op een van die foto’s sien ons ds Cesar en sy gesin wat daar werksaam is.  Ons is opgewonde oor die geestelike inspuiting wat ds Cesar drie maande gelede gekry het met die bywoning van ‘n Dissipelskap Opleidingskonferensie wat hy in Quelimane bygewoon het. Een van die uitvloeisels van die opleiding is dat ds Cesar dadelik ‘n lidmaat begin toerus het om dmv sokker jongmense te dissipel. Covid raak ook hulle gemeenskap.  Hulle kan nie eredienste hou nie.  Cesar doen Bybelstudie met kleingroepe om sy gemeente geestelik te versorg.

Gebedsversoeke: Vir ontvanklikheid onder die Yao bevolking (meestal Moslems) om die Goeie Nuus te ontvang. Hou die gemeentelede in julle hart dat hulle geloof sal bly behou met al die uitdagings wat Covid daar bring. Bid vir Cesar se kinders wat almal nou op hoërskool is, vir hulle opvoeding en hulle eie geestelike groei. Bid vir die geestelike leiding wat ds Cesar aan die gemeente gee, vir geloof en die vermoë om lidmate wat swaarkry te bemoedig met die Evangelie.